ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

 1. Ki kezeli az Ön adatait (Adatkezelő)?

Adatkezelő neve: Duna Ingatlankezelő Kft.

székhely: 1036 Budapest, Bécsi út 81.

képviseli: Hajós István János, ügyvezető

cégjegyzékszám: 01-09-343264

adószám: 26759120-2-41
honlap elérhetősége: www.homesforyou.fwl.hu
e-mail cím: dunaingatlankezelo@gmail.com

telefonos elérhetőség: +36703198303

(a továbbiakban: az „Adatkezelő”)

 

Az Adatkezelő tiszteletben tartja az Ön személyes adatait és személyhez fűződő jogait, ezért elkészítette az alábbi Adatkezelési Tájékoztatót, amely az Adatkezelő hivatalos honlapján elektronikusan érhető el.

 1. Alapelveink és törvények, amelyek kötnek minket az adatkezelés során:

2.1. Az Adatkezelés során az alábbi jogszabályok kötnek bennünket:

 1. GDPR (általános adatvédelmi rendelet)– AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről)
 2. Adatvédelmi törvény– Az információs önrendelkezési jogról, és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és a végrehajtására kiadott jogszabályok
 3. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;
 4. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény;
 5. Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény és végrehajtására kiadott jogszabályok;
 6. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és végrehajtására kiadott jogszabályok;
 7. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény;
 8. A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény.

2.2. Az adatkezelés során az alábbi alapelveket követjük:

 1. a) Személyes adatot az Adatkezelő kizárólag az itt meghatározott célból és ideig kezel. Az Adatkezelő csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas.
 2. b) Az adatkezelés során az Adatkezelő tudomására jutott személyes adatokat kizárólag azok az Adatkezelő megbízásában, vagy az Adatkezelővel munkaviszonyban álló személyek ismerhetik meg, akiknek az adott adatkezeléssel kapcsolatban feladatuk van.
 3. Az Adatkezelési Tájékoztatóban használt fogalmak magyarázata:

személyes adat: A természetes személyre (érintettre) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlenül vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetika, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy.

adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza;

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében (megbízásából, utasítására és az adatkezelő döntése alapján) személyes adatokat kezel;

profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;

harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

 1. Milyen személyes adatokat kezelünk? (Az egyes adatkezelések):

4.1. Böngészés a weboldalon:

Amikor Ön a www.homesforyou.fwl.hu oldalon böngészik, a honlap egy rövid szöveges file-t (a továbbiakban Süti) tárol el az Ön által használt eszközön, ami ártalmatlan az eszközre nézve, viszont megkönnyíti a böngészést a weboldalon. A Sütik többfélék lehetnek, egy részük a weboldalunkon használt beállításait (pl. azonosító) jegyzi meg, hogy a következő alkalommal könnyebben elérhető legyen, egy másik részük a gyorsabb keresést biztosítja, egy részük pedig arra szolgál, hogy olyan reklámokat kaphasson Adatkezelőtől, amik megfelelnek az Ön érdeklődésének. 

A Sütiknek az engedélyezése nem feltétlenül szükséges a weboldal működéséhez, de javítja a böngészés élményét és teljesítményét. Ön törölheti vagy letilthatja ezeket a Sütiket, de ebben az esetben előfordulhat, hogy a weboldal bizonyos funkciói nem működnek rendeltetésszerűen.

A Sütik által tárolt információkat Adatkezelő nem használja fel az Ön személyazonosságának megállapítására, és a mintaadatok teljes mértékben ellenőrzés alatt állnak. A Sütik által tárolt információk kizárólag az itt leírt célokra kerülnek felhasználásra.

Ha nem szeretne Sütit kapni, a böngészőben le tudja tiltani a Sütik használatát, és törölheti a honlaphoz kapcsolódó Sütiket.

Sütik típusai:

 1. a) Alapműködéshez szükséges sütik

Ezen sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát, és a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információt a használatáról. Ide tartozik például a sütikezelés elfogadásának státusza, a bejelentkezési módok és adatok megjegyzése, és a csökkentett funkcionalitású Google Analytics kód. Ne feledje, hogy ezen sütik alkalmazása nélkül Adatkezelő nem tudja garantálni a weboldal kényelmes használatát.

Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek.

Adatkezelés célja: A honlap megfelelő működésének biztosítása.

Adatkezelés időtartama: munkameneti sütik: látogatói munkamenet végéig; használatot elősegítő sütik: 3 hónapig.

Kezelt adatok köre: Joomla nyelvkezelés, Joomla session cookie, GDPR nyilatkozat tárolása cookie.

 1. b) Funkcionális sütik

A weboldal fejlesztésének, valamint a felhasználói élmény javításának céljával Adatkezelő olyan sütiket is használ, amelyek lehetővé teszik számára, hogy információt gyűjtsön azzal kapcsolatban, hogyan használják látogatói a weboldalt. Ezek a sütik nem tudnak személy szerint beazonosítani, olyan információkat gyűjtenek, mint pl. hogy melyik oldalt nézi meg, a a weboldal mely részére kattint, hány oldalt keres fel, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje, melyek voltak az esetleges hibaüzenetek.

Ilyen teljesítményt biztosító sütik a Google Analytics sütijei is.

Adatkezelés jogalapja: Az Ön hozzájárulása.

Adatkezelés célja: Érdeklődési körének megfelelő hirdetések megjelenítése a weboldalon kívül.

Adatkezelés időtartama: sütiktől függően: látogatói munkamenet végéig; 2 évig; 24 óráig; 1 percig; 90 napig.

Kezelt adatok köre: _ga; _utma; _utmb; _utmc; _utmz; _fbp; _gcl_ua.

 1. c) Kényelmi sütik

Ezeknek a sütiknek az a célja, hogy általuk még inkább az Önt érdeklő vagy az Ön számára releváns hirdetések jelenjenek meg a weboldalakon. Ezek a sütik nem tudnak személy szerint beazonosítani, olyan információkat gyűjtenek, mint pl. hogy melyik oldalt nézi meg a látogató, a felhasználó a weboldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett fel, mindezt a felhasználó érdeklődésére számot tartó tartalmak megismerése érdekében. Amennyiben ehhez előzetesen hozzájárult, a weboldal használat nyomon követése során összegyűjtött információkat Adatkezelő együttesen használhatja fel az Ön személyes adataival, annak érdekében, hogy marketing kommunikációját még jobban az Ön igényeihez igazíthassa és Ön számára minél inkább személyre szabott ajánlatokra hívhassa fel a figyelmét.

Adatkezelés jogalapja: Az Ön hozzájárulása.

Adatkezelés célja: Személyre szabott ajánlatok küldése a regisztrációkor megadott elérhetőségekre.

Adatkezelés időtartama: sütiktől függően: látogatói munkamenet végéig; 2 évig; 24 óráig; 1 percig; 90 napig.

Kezelt adatok köre: Google Analytics IP anonimizálás kikapcsolása.

Adattovábbítás: A tárhely szolgáltatója a Websupport Magyarország Kft. (1132 Budapest
Victor Hugo u. 18-22.).

4.2. Facebook, Instagram, Tik-tok:

Adatkezelő elérhető a Facebookon, az Instagramon, valamint a Tik-Tok felületén is, Duna Ingatlankezelő néven. Adatkezelő fent jelölt oldalakon található üzenőfalon közzétett hírfolyamára a Látogató az oldalakon található „like”/ „tetszik” linkre kattintva iratkozhat fel, és az ugyanitt található „dislike”/”nem tetszik” linkre kattintva iratkozhat le, illetve az üzenőfal beállításai segítségével törölheti a nem kívánt, üzenőfalon megjelenő híreket.

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelés célja: Az Ön tájékoztatása az aktuális információkról, hírekről, Adatkezelő termékeiről, akciókról, különleges ajánlatokról.

Az adatkezelés időtartama: Híreink kizárólag addig jelennek meg az Ön hírfolyamán, ameddig azt Ön szeretné.

A Facebook, az Instagram, valamint a Tik-Tok oldalak adatkezeléséről tájékoztatást a Facebook, Instagram, valamint a Tik-Tok honlapján található adatvédelmi irányelvekből és szabályzatokból, a www.facebook.com, a www.instagram.com, valamint a www.tiktok.com címeken kaphat.

 1. Az Ön jogai

Az adatkezelés kapcsán Önt az 5.1.-5.7. pontokban részletezett jogok illetik meg. Amennyiben élni szeretne valamelyikkel, kérjük, hogy azt írja meg nekünk az alábbi elérhetőségek egyikére:

 1. cím: 1036 Budapest, Bécsi út 81.
 2. e-mail cím: dunaingatlankezelo@gmail.com

A gyermek hozzájárulására vonatkozó feltételek

A közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások vonatkozásában végzett személyes adatok kezelése akkor jogszerű, ha a gyermek a 16. életévét betöltötte. A 16. életévét be nem töltött gyermek esetén, a gyermekek személyes adatainak kezelése csak akkor és olyan mértékben jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, illetve engedélyezte. Az Adatkezelő ilyen esetekben megbizonyosodik, hogy a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeleti jogot gyakorló adta-e meg.

Azonosítás

A kérése teljesítése előtt minden esetben azonosítanunk kell az Ön személyazonosságát. Ha nem tudjuk Önt azonosítani, sajnos nem teljesíthetjük a kérését.

A kérés megválaszolása

Az azonosítást követően írásban vagy elektronikusan nyújtunk tájékoztatást a kéréssel kapcsolatban. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, mi elektronikus úton fogunk válaszolni. Természetesen ebben az esetben is van lehetősége más módot kérni.

Ügyintézési határidő

Legkésőbb a kérés beérkezésétől számított 1 (egy) hónapon belül tájékoztatjuk Önt a kérése nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további 2 (két) hónappal meghosszabbítható, amiről még az 1 hónapos ügyintézési határidőn belül tájékoztatjuk Önt.

Kötelesek vagyunk Önt az intézkedés elmaradásáról is tájékoztatni az egy hónapos ügyintézési határidőn belül. Ez ellen panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnáll (6.1. pont), és élhet bírósági jogorvoslati jogával (6.2. pont).

Az ügyintézés díja

A kért tájékoztatást és intézkedést díjmentes. Kivételt képez az eset, ha a kérés egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó. Ebben az esetben díjat számolhatunk fel, vagy megtagadhatjuk a kérés teljesítését.

5.1. Visszavonhatja hozzájárulását

Az Ön hozzájárulása alapján végzett adatkezelések esetén, Ön bármikor visszavonhatja a hozzájárulását. Ilyen esetben az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül töröljük az Ön személyes adatait az adott adatkezeléshez kapcsolódóan.

5.2. Tájékoztatást (hozzáférést) kérhet

Ön tájékoztatást kérhet arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen:

 1. Mi a célja?
 2. Pontosan milyen adatok kezeléséről van szó?
 3. Kinek továbbítjuk ezeket az adatokat?
 4. Meddig tároljuk ezeket az adatokat?
 5. Önnek milyen jogai és jogorvoslati eszközei vannak ezzel kapcsolatban?
 6. Kitől kaptuk az Ön adatait?
 7. Hozunk-e automatizált döntést Önre vonatkozóan az Ön személyes adatai felhasználásával? Ilyen esetekben arról is kérhet tájékoztatást, hogy milyen logikát (módszert) alkalmazunk, és arról hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, milyen várható következményekkel jár.
 8. Kérhet másolatot a kezelt személyes adatairól (A további másolatokért az adminisztratív költségeken alapuló díjat számíthatunk fel.)

5.3. Helyesbítést kérhet

Ön kérheti, hogy javítsuk, illetve egészítsük ki az Ön pontatlanul, vagy hiányosan rögzített személyes adatát.

5.4. Kérhet személyes adatai törlését („elfeledtetését”)

Ön kérheti, hogy töröljük az Ön személyes adatait.

Kérését az alábbi esetekben a kérés átvételétől számított 5 munkanapon belül teljesítjük:

 1. a) A személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat kezeltük;
 2. b) A pusztán az Ön hozzájárulása alapján végzett adatkezelések esetén;
 3. c) Ha megállapításra kerül, hogy a személyes adatokat jogellenesen kezeljük;
 4. d) Uniós vagy hazai jogszabály előírja.

Tájékoztatjuk, hogy az a), c) és d) pontokban foglalt esetben a személyes adatokat kérés nélkül is töröljük.

A személyes adatokat nem törölhetjük, amennyiben azokra szükség van:

 1. a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 2. b) a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből;
 3. c) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján
 4. d) közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törlés valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 5. e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

5.5. Kérheti, hogy korlátozzuk az adatkezelést

Ön kérheti, hogy korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát;
 2. Az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. Már nincs szükségünk a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 4. Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

Korlátozás esetén a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

A korlátozás esetleges feloldásáról előzetesen tájékoztatjuk Önt.

5.6. Kérheti, hogy adjuk át a személyes adatait (adathordozhatósághoz való jog)

Ön jogosult arra, hogy az általunk kezelt személyes adatait géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa – vagy kérésére – továbbítsuk, amennyiben az adatkezelés kizárólag az Ön hozzájárulásán, vagy Önnel, vagy az Ön érdekében kötött szerződésen alapul és automatizált módon történik.

Az említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához szükséges. Nem sértheti a törléshez való jogot és nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

5.7. Tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen

Ön tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, amennyiben:

 1. Az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához szükséges;
 2. Az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek;
 3. Az adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik (ennek keretében a profilozás ellen is tiltakozhat);
 4. A személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor;
 5. Amennyiben Ön tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, úgy a személyes adatait a tiltakozása átvételétől számított 14 munkanapon belül töröljük. Kivételt képez az az eset, ha az adatkezelést kényszerítő erejű jogos okok indokolják, ideértve a közérdeket vagy azt az esetet, amikor az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükséges.
 6. Jogorvoslati lehetőségek

6.1. Panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál

Amennyiben Ön szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése ellentétes az Adatvédelmi Rendelet előírásaival, úgy Ön jogosult panaszt tenni Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH).

NAIH

elnök: dr. Péterfalvi Attila András

levelezési cím: 1534 Budapest, Pf.: 834

cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

telefonszám: +36 (1) 391-1400

fax: +36 (1) 391-1410

honlap elérhetősége: http://naih.hu

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

6.2. Bírósághoz fordulhat

Amennyiben Ön szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése ellentétes az Adatvédelmi Rendelet előírásaival és ezzel megsértették az Ön Adatvédelmi Rendeletben foglalt jogait, úgy Ön jogosult bírósághoz fordulni.

A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A perre a Fővárosi Törvényszék (1055 Budapest, Markó utca 27.) illetékes. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.

A bírósági eljárásra az Adatvédelmi Rendeletben foglaltakon túl a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény Második Könyv, harmadik rész, XII. Címében (2:51. § – 2:54. §) foglaltak, valamint az egyéb a bírósági eljárásra vonatkozó jogszabályi előírások irányadóak.

6.3. Kártérítés és sérelemdíj

Ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével kárt okoz, vagy az érintett személyiségi jogát megsérti, az Adatkezelőtől sérelemdíj követelhető. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

 1. Adatbiztonság

Mindent megteszünk annak érdekében, hogy figyelembe véve a tudomány és technológia mindenkori állását, a megvalósítás költségeit, továbbá az adatkezelés jellegét, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett kockázat a megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajtsuk végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantáljuk.

A személyes adatokat mindig bizalmasan, korlátozott hozzáféréssel, titkosítással és az ellenálló képesség lehetséges maximalizálásával, probléma esetén visszaállíthatóság biztosításával kezeljük. Rendszerünket rendszeresen teszteljük a biztonság garantálása érdekében. A biztonság megfelelő szintjének meghatározásakor figyelembe vesszük az adatkezelésből eredő olyan kockázatokat, amelyek különösen a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítéséből, elvesztéséből, megváltoztatásából, jogosulatlan nyilvánosságra hozatalából vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférésből erednek.

Megteszünk mindent annak biztosítása érdekében, hogy az irányításunk alatt eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező személyek kizárólag a mi utasításunknak megfelelően kezelhessék az említett adatokat, kivéve, ha az ettől való eltérésre uniós vagy tagállami jog kötelezi őket.

 1. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye

Az Adatkezelő munkatársai, a feladatuk ellátásához szükséges ideig és mértékben.

 1. Adattovábbítás

Kizárólag a jelen Adatkezelés Tájékoztatóban jelzett adatfeldolgozók és adatkezelők felé továbbítjuk az Ön személyes adatait, kizárólag a jelen Adatkezelés Tájékoztatóban foglaltak szerint. A részletezett adatkezelésekhez történő hozzájárulással, Ön az adatok szükségszerű továbbításához is hozzájárul az ott megjelölt további Adatkezelő, illetve Adatfeldolgozó, valamint a jelen Adatkezelési Tájékoztató 8. és 9. pontjában megjelölt személyek felé. Más adatkezelők részére, csak az Ön előzetese hozzájárulását követően továbbíthatja az Adatkezelő az Ön személyes adatait.

Fenntartjuk a jogot, hogy a jogszabályban meghatározott esetekben az érintett külön hozzájárulása nélkül is, a kezelt személyes adatokat az illetékes hatóságok, bíróságok részére azok megkeresésének megfelelően átadjuk.

Budapest, 2023. február 16.